Valkenswaard, nu doorpakken met het centrum!

De Markt in Valkenswaard wordt pas helemaal heringericht na aanleg van de Westparallel (hier te lezen op ED.nl) .

Hoewel dit logisch lijkt, is het dat helemaal niet; wel typisch Valkenswaards, om niet door te pakken. Op het moment dat de Europalaan weer open is voor verkeer, kan de herinrichting van de Markt beginnen, immers, hetzelfde verkeer rijdt nu over de Eindhovenseweg en -toegegeven- het is erg druk, maar dat is van voorbijgaande aard. De herinrichting van de Markt is essentieel voor de toekomst van Valkenswaard, wil het enige rol blijven spelen als bruisende centrumgemeente en moet dus zo snel mogelijk uitgevoerd worden! De aanleg van de Westparallel staat hier los van. Het enige punt is: mocht de weg er onverhoopt niet komen, dan zal er gekozen moeten worden voor tweerichtingsverkeer op de Eindhovenseweg, terwijl éénrichtingsverkeer veel meer mogelijkheden geeft voor winkelen en recreëren, maar dat is niet meer te beïnvloeden, dat wordt meteen duidelijk na de uitspraak van de Raad van State. Direct daarna kan er gestart worden met de herinrichting van het centrumgebied.

Vooruitlopend daarop kunnen college en raad nu al een aantal stappen zetten. Het Masterplan Centrum i.c.m. de Toekomstvisie is vrij duidelijk: Valkenswaard moet in het centrum inzetten op meer diversiteit van wonen, winkelen en horeca en zorgen voor een groenere uitstraling. Het is ook bekend dat er eigenlijk te veel vierkante meters winkelruimte en horeca is in Valkenswaard, goed te zien aan de leegstand. Nu kan er -tegen beter weten in- nog steeds ingezet worden op het binnenhalen van nieuwe formules, maar de voorstanders daarvan riepen steeds om een V&D en V&D……., bestaat niet meer.

Een betere oplossing is om proactief in te spelen op het Masterplan Centrum en de diversiteit nu al te regisseren. Een paar voorbeelden en mogelijkheden zijn, zonder persoonlijke voorkeur: wijs (voorheen-)Old Dutch aan als woon-/winkelpand, het zou een prachtige locatie zijn voor een traiteur; laat het Paparazzi-pand herontwikkelen tot appartementen, fijn wonen in het autoluwe centrum; hetzelfde kan gelden voor de oude apotheek. Op deze manier ben je, als Valkenswaard, nu al bezig met de oplevering van een nieuw bruisend centrum, in plaats van af te wachten tot alles stapsgewijs klaar is en we met z’n allen, in 2030, kunnen concluderen dat het te lang geduurd heeft….., dat het mislukt is.

Politiek-bestuurlijk Valkenswaard heeft nu de kans een voorsprong te nemen. Pak die kans, nu het nog kan!

Beste Annemiek, beste Maaike; een open brief……..

Wij kennen elkaar helemaal niet persoonlijk, maar aangezien jij, Annemiek (Verstappen) als CentrumManager een publiek figuur bent en jij, Maaike (Rijnders) mij ook tutoyeerde, neem ik de vrijheid op deze persoonlijke wijze een open brief aan jullie beiden te richten:

Enkele weken geleden schreef ik -vanuit mijn eigen mening en waarneming- een stukje over het centrum van Valkenswaard, waarbij ik eigenlijk het gebrek aan daadkracht binnen de gemeente aanstipte, maar ook even verwees naar het PvA van CentrumManagement. Een plan dat ik overigens (vrijwel integraal) onderschrijf. Jouw reactie hierop, Maaike (leuk dat je het gelezen hebt, trouwens), was uitsluitend gericht op de vernoeming van dat PvA, niet op de strekking van het verhaal, maar goed: ik ben de flauwste niet, publiceer elke reactie en respecteer elke mening, hoef ook niet overal op te reageren. Het enige punt wat ik wilde maken was het gebrek aan zichtbaarheid van de activiteiten.

Wel viel me op dat er, net als een keer op een onschuldige reactie op Facebook (je weet wel, die foto van een zonovergoten, doch volledige lege Eindhovenseweg), erg in de verdediging geschoten werd. Ook dat mag van mij, hoewel het niet nodig zou moeten zijn.

Afgelopen zaterdag verscheen er een kort artikel over CentrumManagement op ED.nl, mooi, want dat laat zien dat er wat beweging zit in de aanpak van de problematiek in ons Valkenswaardse centrum. Uiteraard roept dat reacties op bij inwoners/lezers en zolang er geen concrete verbeteringen zichtbaar zijn, zullen die ook vaak behoorlijk cynisch zijn. Logisch en menselijk. Dat jij, Annemiek, er op reageert is ook logisch, menselijk en te prijzen, maar de  emotionele wijze waarop -als door een adder gebeten, staccato zinnen, de “behoefte een en ander recht te zetten”, het ingaan op feitelijkheden in plaats van op de strekking, het gevoel van onvrede bij mensen- is weer op die defensieve manier, alsof het een persoonlijke aanval is, iemand je/jullie karretje in de poep rijdt….

Ongetwijfeld wordt er hard gewerkt, maar zolang dat niet zichtbaar is, zichtbaar gemaakt wordt, is het niet meer dan te verwachten dat er ontevredenheid heerst; het centrum is van iedereen, het meest zichtbare deel van onze gemeente en hard werken achter de schermen valt minder op dan leegstaande winkels en horecagelegenheden. Dat een website in ontwikkeling is, is prima, maar dat ziet niemand. Dat er gecommuniceerd wordt met de ondernemers via een besloten Facebookpagina is prima, maar dat ziet niemand. Dat de laatste berichtgeving op de bestaande website van drie maanden geleden is en verteld dat communicatie via de besloten groep en nieuwsbrief gaat, dat ziet iedereen. Maak simpelweg zichtbaar wat er zoal gedaan wordt en het cynisme zal (grotendeels) verdwijnen.

Mijn interesse als bewoner en belever van ons centrum is groot, zoals gezegd zie ik de richting van het Masterplan Centrum en het PvA van CentrumManagement echt zitten. En ja, ik heb het ook allemaal gelezen. Niet zonder reden ben ik afgelopen jaar ook met Peter en Harrie wezen praten, toen er een centrummanager gezocht werd, niet eens omdat ik die baan wilde, maar omdat ik vond en vind dat er geen tijd meer verloren mag gaan en wie dat uitvoert, maakt mij niets uit.

Wat mij wel uitmaakt, zijn zichtbare resultaten en ook zichtbaarheid van de werkzaamheden. Hoewel geen onderdeel van de gemeentelijke organisatie, wordt CentrumManagement gefinancierd uit publieke middelen (subsidie en inkomsten uit de reclameheffing), dus er is wel degelijk een plicht om de bewoners van Valkenswaard, de gebruikers van het centrum, te informeren. Koketteren met prestaties uit het verleden is niet afdoende (overigens: het nieuwe winkelen is al weer uit…..) , wat telt is wat er hier en nu gedaan wordt!

Wij kennen elkaar helemaal niet persoonlijk, beste Annemiek, beste Maaike, maar puur vanuit de wens om (weer) een mooi en bruisend centrum in Valkenswaard te zien, neem ik de vrijheid op deze persoonlijke wijze een open brief aan jullie beiden te richten……..

De visie op het centrum is onzichtbaar…..

Strieper artikelZomaar een artikel uit “De Strieper” van dit jaar, grappig, maar ook helemaal niet, want de uitstraling van Valkenswaard, het nog niet erg lang geleden bruisende centrum, rent achteruit. Of de bomen op de Markt (link ED) dat gaan verhelpen is geen vraag, want dat gaat natuurlijk helemaal niets veranderen.

Recent werd er in de gemeenteraad geklaagd dat er te weinig zichtbaar is aan concrete resultaten uit het Masterplan Centrum (link ED).  Dit is natuurlijk volkomen waar, maar er kan ook nog heel weinig. Er moeten eerst duidelijke keuzes gemaakt worden, over een autoluwe Markt, Leenderweg en Eindhovenseweg, dus allereerst over de Europalaan en het “bochtje naar rechts”. Het centrum zal ingekrompen moeten worden; minder winkels, maar hogere kwaliteit, minder horeca, maar meer diversiteit, ruimte voor grondgebonden wonen. Allemaal te lezen in het Plan van Aanpak van Centrum Management, maar niet te  zien.

Een plan aannemen of een (toekomst)visie bekrachtigen betekent niet dat er ook automatisch veranderingen plaatsvinden. Er zal actie ondernomen moeten worden, tenminste zichtbaar gemaakt wat er wel gedaan wordt. Werken achter de schermen heeft geen zin, we willen meer zien in Valkenswaard dan feestverlichting die de lege winkelpanden extra benadrukt.

Een nieuwe Hofnar

Inmiddels ruim een jaar geleden werd door alle betrokken partijen van het totale complex “De Hofnar” -dat wil zeggen de beide cirkels- de intentieverklaring getekend om te komen tot “De Nieuwe Hofnar”. Op dit moment is er, afgezien van het aanstaande vertrek van tenminste één van de gebruikers (volksuniversiteit De Draaikolk), nog weinig gerealiseerd. Wel zijn er veel aanvullende studies, praatsessies, discussies in de gemeenteraad geweest, maar de plannen om enerzijds te kunnen bezuinigen, anderzijds een compleet en bruisend geheel te creëren zijn nog steeds niet meer dan plannen.

Op zich is dat helemaal niet erg, want het geeft de gemeenteraad alsnog de kans eens heel kritisch te kijken naar die intentieverklaring: heeft het namelijk wel zin om invulling te geven aan “De Nieuwe Hofnar”?

Een retorische vraag, met een eenduidig antwoord: NEE!
Wat wel nut en noodzaak heeft is “een nieuwe Hofnar”, waarbij met name de sociaal-maatschappelijke en welzijnsfuncties op een bereikbare, centrale plaats gevestigd worden, waar -door de aanwezigheid van de bestaande grote zalen (theater en raadszaal)- ook culturele activiteiten plaats kunnen vinden. Hiervoor zal inderdaad een herinrichting van de beide, gespiegelde, gebouwen noodzakelijk zijn, maar de geforceerde inzet om meer (horeca-)aanloop te ontwikkelen kan en moet losgelaten worden.

Diverse studies hebben de afgelopen jaren niets dan duidelijkheid gegeven. Er moet minder subsidie naar de gebruikers van de Hofnar. Weliswaar is er dan het risico dat het aantal gebruikers flink gaat krimpen, een aantal zelfs verdwijnen, maar op dit moment staat het gebouw grote delen van de dag leeg en zijn er voldoende mogelijkheden op een alternatieve wijze toch invulling te geven aan de activiteiten. Het CMD is onderdeel van de gemeentelijke organisatie en zal gewoon kunnen blijven zitten, de toekomst van alle bibliotheken is door de digitalisering van de samenleving sowieso behoorlijk ongewis.

Uitsluitend samenvoeging van activiteiten binnen het gebouw zal niet tot de beoogde besparingen leiden, aangezien een groot deel van de gesubsidieerde gebruikerskosten bestaat uit overhead, niet gedekt door inkomsten; met andere woorden, het verdienmodel moet anders ingericht worden. De Draaikolk heeft inmiddels aangegeven dat het mogelijk is een deel van de activiteiten door te zetten zonder inzet van betaalde krachten en op een goedkopere locatie, omdat er geen mogelijkheden zijn het gat in de begroting dat het wegvallen van de subsidie slaat te dichten met extra inkomsten. Eenzelfde soort scenario zou moeten gelden voor de entiteit theater/zalen/café “De Hofnar”.

Theater(café) De Hofnar heeft in de afgelopen 15 jaar eigenlijk geen bestaansrecht weten af te dwingen.
Dit lijkt negatief, zeker gezien het gegeven dat er een groot en gevarieerd aanbod is (geweest) van activiteiten, dat onlangs ook de miljoenste bezoeker naar het verscholen stukje Valkenswaard-centrum trok. Dit lijkt een schitterende mijlpaal, maar de vraag is wel hoe die berekening tot stand is gekomen, aangezien -op een capaciteit van maximaal 435 plaatsen- dit zou betekenen dat er de afgelopen 15 jaar ruim 150 uitverkochte voorstellingen per jaar geweest zouden moeten zijn, iets waarvan elke frequente bezoeker van het theater weet dat dit niet zo is. Het zou pas echt fantastisch zijn als het de miljoenste betalende bezoeker was geweest.

Feit is gewoonweg dat er in de 15 jaar dat het theater bestaat vrijwel volledig op subsidie is geleund. Dit zou niet erg zijn als het voor het originele doel -het bieden van een podium aan Valkenswaardse amateurgezelschappen- was, maar die voorstellingen zijn juist (ongeveer) de enige die winstgevend zijn. Als gekeken wordt naar de inkomsten anders dan uit subsidie, dus kaartverkoop, verkoop horeca, verhuur zalen en vergoeding (subsidie) voor de beheersfunctie, dan komen deze externe inkomsten ongeveer op € 350.000,- na aftrek van de inkoop. De salariskosten die hierbij horen zijn echter ± € 535.000,- De rechtstreekse exploitatie komt dus al € 185.000,- tekort. Dan zijn zaken als huur en vaste lasten nog volledig buiten beschouwing gelaten, maar dat is (grotendeels) vestzak/broekzak.

Als de gemeente Valkenswaard inderdaad veranderingen en bezuinigingen wil op dit dossier, is “De nieuwe Hofnar” absoluut geen oplossing, aangezien daar voor het theaterdeel uitgegaan wordt van voortborduren op dezelfde uitgangspunten. Geforceerd een bruisend hart trachten te maken van het pleintje achter het daadwerkelijke centrum, De Markt, kan alleen maar door het subsidiepeil op dezelfde hoogte te houden; het lijkt bijzonder onwaarschijnlijk dat -ondanks de aanwezigheid van zeer ruime horeca-ervaring bij de huidige directeur- dat de marge met bijna € 200.000,- verhoogd kan worden.
In deze lastige tijd voor alle horeca is het al een hele klus om de resultaten niet te laten dalen.

Een nieuwe Hofnar zou wel een goede oplossing bieden, als de gemeente(raad) rigoreus knopen doorhakt en stopt met het subsidiëren van de negatieve exploitatie; het theater kan blijven bestaan, geprogrammeerd vanuit het Parktheater, net zoals het nu is, met prestatieafspraken, er wordt stevig geschrapt in het personeelsbestand, want meer dan coördinatie van (pauze)horeca, inhuur van theatertechniek op voorstellingen en afstemming met betrekking tot amateurvoorstellingen is dan niet meer nodig.
Initiatieven als Open Podium en Yess Jazz vinden ongetwijfeld elders onderdak (het Liedjesfestival heeft ook moeiteloos onderdak gevonden bij De Senaat), aan de Statie biedt Marton sinds jaar en dag ruimte aan bandjes, bij De Kunstkeuken zijn ook (nieuwe) artiesten welkom.

Een nieuwe Hofnar zou een stevig cluster moeten zijn van maatschappij, welzijn, gemeentelijke dienstverlening en educatie, waarbij als extraatje een theater in Valkenswaard aanwezig is.

Een nieuwe Hofnar biedt besparingen terwijl de voorzieningen aanwezig blijven en geeft de bestaande horeca de ruimte om activiteiten op te pakken, mèt een verdienmodel.

Een nieuwe Hofnar geeft Valkenswaard wel een oplossing!